ORCA njofton se procesi i avancimeve të profesorëve në Universitetin e Prishtinës po karakterizohet me parregullsi të natyrave të ndryshme.

Deri tash ORCA ka shqyrtuar 49 kandidatë për “Profesor Asistent” të cilët janë rekomanduar për këtë pozitë nga komisionet vlerësuese. Nga këta 49 kandidatë, 28 të rekomanduar pozitivisht sipas komisioneve vlerësuese, ORCA konsideron se i përmbushin kriteret e punimeve në revista shkencore ndërkombëtare sipas nenit 177 të Statutit të UP-së dhe konsideron se rekomandimet e komisioneve janë të sakta.

Mirëpo në 21 raste apo 42% të të rekomanduarve pozitivisht, ORCA konsideron se nuk i përmbushin kriteret e punimeve në revista shkencore ndërkombëtare sipas nenit 177 të Statutit të UP-së, Rekomandimit të Senatit të datës 22 qershor 2016 në bazë të cilit është hapur konkursi, dhe si rrjedhjë konsideron se rekomandimet e komisioneve janë të pasakta.

Nga këto 21 raste del se 11 raste të vlerësimit pozitiv janë kandidatë me punime në revista të dyshimta; 8 raste të vlerësimit pozitiv janë kandidatë që pjesëmarrjet në konferenca i kanë paraqitur si punime shkencore në revista shkencore ndërkombëtare; 2 raste nuk kanë fare punime.

ORCA pret nga Senati që të mos i miratojë këta kandidatë dhe kësisoj të vendosë standard për avancime duke respektuar Statutin e UP-së dhe rregullat tjera që burojnë prej tij.

ORCA ka vërejtur disa problematika kryesore që sjellin te rekomandimet e gabuara të komisioneve vlerësuese dhe ato janë si vijojnë:

Prezantimet në konferenca si publikime në revista shkencore
Komisionet vlerësuese vazhdojnë praktikën e paraqitjes së pjesëmarrjes në konferenca si punime shkencore. ORCA rikujton se poshtë secilës tabelë thuhet “Anëtarët e komisioni vlerësues mbajnë përgjegjësi ligjore dhe etike lidhur me punimet e radhitura në këtë tabelë”. ORCA fton organet e universitetit dhe të shtetit t’i hetojnë motivet e anëtarëve të komisioneve vlerësuese për paraqitjen e rrejshme të informatave në tabelat ku duhet të renditen vetëm punimet shkencore në revista shkencore ndërkombëtare me recession ndërkombëtar siç është paraparë me Statutin e UP-së.

Punimet në revista të dyshimta
Një numër i konsiderueshëm i të rekomanduarve pozitivisht nga komisionet vlerësuese kanë punime në revista të dyshimta të cilat nuk kanë adresa fizike, nuk kanë bord redaktues, kanë emra fiktivë të bordeve redaktuese apo probleme të tjera të identifikueshme sipas parimeve të përcaktuara nga 4 platformat e mëdha ndërkombëtare të indeksimit të revistave shkencore.

Mungesë e punimeve
Komisionet vlerësuese në disa raste kanë rekomanduar për avancim persona që nuk kanë fare punime të nevojshme për t’u marrë në konsideratë. ORCA fton organet universitetit dhe ato të drejtësisë për hetimin e motiveve për rekomandim pozitiv kur nuk përmbushen kriteret bazë.

Rastet e konfliktit të interesit
ORCA ka identifikuar disa raste kur anëtarët e komisionit vlerësues janë bashkëautor në punimet e marra në konsiderim për avancim. Kjo bënë që anëtarët e komisionit ta vlerësojnë edhe veten e tyre bashkë me kandidatët e paraqitur për pozita të caktuara. ORCA kërkon që rektorati dhe senati të imponojnë rregulla që nuk lejojnë praktika të tilla.