ORCA ka marrë me shqetësim lajmin përmes medieve se profesori i rregullt Enver Hasani, është shpallur fajtor për afera korruptive gjatë kohës sa ka qenë rektor në UP.

ORCA kërkon që Universiteti i Prishtinës menjëherë të fillojë procedurat për përjashtimin e tij nga institucioni publik pasi ka shkelur një sërë pikash të Kodit Etik të Universitetit të Prishtinës dhe rregulloreve të brendshme relevante.

Ndaj të apostrofuarit për marrjen e masave, organet gjegjëse mund të thirren në nenin 5, nenin 6, nenin 13, nenin 14, nenin 15 dhe nenin 16 të Kodit të Etikës në Universitetin e Prishtinës.

Më specifik rreth këtij rasti është neni 16, pika 2 e Kodit të Etikës në Universitetin e Prishtinës në të cilën shihet si shkelje etike “Kryerja e veprës penale, e cila ka çuar në dënim nga një gjykatë dhe e cila qartë e demonstron papërshtatshmërinë për të vazhduar si një anëtar i stafit akademik”.

Edhe më saktë flet Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore Ndaj Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës në nenin 6 të saj në pikat 1.11 “Dëmtimi i pronës së institucionit me paramendim”; 1.17 “Keqpërdorimi apo përdorimi i paautorizuar i fondeve të besuara publike për përfitime personale ose në interes të personave të tjerë”; 1.18 “Kryerja e aktiviteteve që bien ndesh me interesat e institucionit apo veprimet që e dëmtojnë institucionin”.

ORCA pret që masat të jenë të shpejta, të sakta dhe të ashpra me qëllim të mbrojtjes së imazhit të Universitetit të Prishtinës.