Inspektorati i Arsimit ka vendosur dje, më 17 korrik 2018, ta anulojë rregulloren për avancime në Fakultetin e Arteve dhe pjesërisht konkursin e Universitetit të Prishtinës (pjesën e Fakultetit të Arteve) për zgjedhjen e stafit akademik.

Ky vendim i Inspektoratit vjen pas rekomandimeve të dërguara nga Inspektorati i Arsimit për Universitetin e Prishtinës me datë 22 qershor 2018 ku kërkoheshin ndryshimet e përcaktuara në vendimin e tashëm. Për shkak të mosveprimit të Senatit të UP-së, rekomandimet janë lëshuar tashmë në formën e vendimit të përmendur.

Më 18 maj 2018, ORCA ka ushtruar kërkesën për inspektim te Inspektorati i Arsimit ku ka kërkuar anulimin e rregullores për avancimin e profesorëve në Fakultetin e Arteve të UP-së dhe rrjedhimisht anulimin e pjesshëm të konkursit për zgjedhjen e stafit akademik të UP-së.

ORCA i ka bërë këto kërkesa për faktin se rregullorja aktuale e Fakultetit të Arteve e miratuar në muajin prill, cënon rëndë cilësinë e mësimdhënies në UP duke mospërfillur ekzistencën e gradës “Doktor i Arteve”, duke e njohur vetëm gradën “Master i Arteve”, kësisoj duke pamundësuar konkurrencën e doktorëve të arteve dhe doktorantëve të arteve në këtë fakultet.

Miratimi i kësaj rregulloreje do ta rrezikonte të ardhmen e Fakultetit të Arteve për sa i përket akreditimit të programeve ku kërkohen doktorë të shkencave apo doktorë të arteve, dhe po ashtu do ta pamundësonte hapjen e programeve të doktoraturës së arteve në të ardhmen e rrjedhimisht prodhimin e kuadrove që do të mund t’i bartnin programet e këtij fakulteti sipas ligjeve në fuqi.

Me këtë rast ORCA dëshiron t’ju komunikojë të gjithë profesorëve aktual të Fakultetit të Arteve të cilët nuk e kanë gradën e doktorit të arteve e të cilët kanë kontribute të jashtëzakonshme artistike në fusha të ndryshme të arteve në Kosovë, në rajon dhe në botë, se ORCA i çmon jashtëzakonisht shumë këto kontribute dhe i njeh si pasuri të kulturës së vendit tonë. ORCA po ashtu nuk është kundër materializimit të këtyre kontributeve në kuptimin e marrjes së tyre parasysh gjatë procesit të avancimeve akademike në Universitetin e Prishtinës.